ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Laws

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : นิติศาสตรบัณฑิต
  ชื่อย่อ : น.บ.
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Laws
  ชื่อย่อ : LL.B.

     หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ศึกษานิติศาสตร์คู่นิติธรรม (Learn Laws with the rule of law) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางนิติศาสตร์ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของวิชาชีพทางกฎหมาย และเข้าใจในหลักนิติธรรม รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการบริการทางนิติศาสตร์ของสังคม ทั้งทางภาครัฐและเอกชนได้ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
 1. สามารถใช้กฎหมายเฉพาะทาง เพื่อการประกอบอาชีพนักกฎหมายในสาขากฎหมาย สาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ ตามความต้องการของผู้ศึกษา ได้แก่
  - สาขากฎหมายมหาชน สามารถประกอบอาชีพ เช่น นิติกรกฎหมายมหาชน พนักงานคดีปกครอง ตุลาการศาลปกครอง พนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
  - สาขากฎหมายธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมายในบริษัทเอกชน ทนายความ อนุญาโตตุลาการ เป็นต้น
  - สาขากฎหมายอาญา สามารถประกอบอาชีพ เช่น ตำรวจ อัยการ ตุลาการ เป็นต้น
  - สาขากฎหมายระหว่างประเทศ สามารถประกอบอาชีพ เช่น นักกฎหมายในกระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ นักการทูต เป็นต้น
 2. สามารถใช้กฎหมายในระดับสากล และระดับชาติ
 3. มีคุณภาพคู่คุณธรรม
 4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒธรรม
 5. ผลิตงานวิจัย
 6. การบริการวิชาการ

แนวทางประกอบอาชีพ
       สามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ข้าราชการตุลาการในศาลยุติธรรม ทนายความ พนักงานศาลปกครอง นายทหารพระธรรมนูญ รับราชการ ตำรวจ อาจารย์สอนกฎหมาย นิติกร อาชีพอิสระ เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 160,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 20,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  143  หน่วยกิต (หลักสูตร  4  ปี)              
                      1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า             30   หน่วยกิต
                          1.1) กลุ่มวิชาบังคับหมวดศึกษาทั่วไป             21 หน่วยกิต
                                 - กลุ่มวิชาภาษา       15 หน่วยกิต
                                 - กลุ่มสังคมศาสตร์        3 หน่วยกิต
                                 - กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์        3 หน่วยกิต
                          1.2) กลุ่มวิชาบังคับหมวดศึกษาทั่วไป             9 หน่วยกิต
 
                      2.หมวดวิชาเฉพาะ 107 หน่วยกิต     
                             1) กลุ่มวิชาชีพบังคับ              89 หน่วยกิต
                             2) กลุ่มวิชาชีพเลือก      18 หน่วยกิต
                      3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า             6      หน่วยกิต

 

(อ้างอิงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   พ.ศ. 2555)

   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
   
 
   
   
   

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :