ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Software Engineering

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
  ชื่อย่อ : วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Software Engineering)
  ชื่อย่อ : B.Sc. (Software Engineering)

     ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากลให้มีความรอบรู้ในวิชาการที่ศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์ มีจิตสำนึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
  1. มีความรู้ในการผลิตซอฟต์แวร์ ทฤษฎีของซอฟต์แวร์ โครงสร้างของซอฟต์แวร์ วิธีการผลิต ซอฟต์แวร์ และการบริหารการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
  2. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านซอฟต์แวร์ในการสร้างซอฟต์แวร์ใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดจากซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว โดยให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถส่งมอบได้ตามกรอบเวลาที่คาดการ และอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
  3. มีจิตสำนึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางประกอบอาชีพ
       บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สามารถประกอบอาชีพได้หลายด้าน ได้แก่ วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) นักเขียน/พัฒนาโปรแกรม(Programmer/Developer) นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ (System Analyst / Designer) วิศวกรความต้องการ (Requirement Engineer) นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance) วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement Engineer) นักทดสอบระบบซอฟต์แวร์ (Software Tester) สถาปนิกซอฟต์แวร์ (Software Architect) นักบูรณาการระบบ (System Integrator) ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Manager) เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในการพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นสูง หรืออาจนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และออกแบระบบในระดับสูงขึ้นต่อไป

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 180,000.- บาท :
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,500.- บาท :
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 234,000.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 29,250.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      125  หน่วยกิต  (หลักสูตร 4 ปี)

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     30  หน่วยกิต  
     (1) กลุ่มภาษา                                    15 หน่วยกิต
     (2) กลุ่มสังคมศาสตร์                          6  หน่วยกิต   
     (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์          6 หน่วยกิต
     (4) กลุ่มมนุษยศาสตร์                           3 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ                           89  หน่วยกิต  
     (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                   9  หน่วยกิต
     (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                          74 หน่วยกิต 
     (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก                            6  หน่วยกิต
3) หมวดเลือกเสรี                             6 หน่วยกิต  
     

 

(อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์   พ.ศ. 2559)

   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
   
 
   

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :