ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Multimedia Technology and Animation

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว)
  ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Multimedia Technology and Animation)
  ชื่อย่อ : B.Sc. (Multimedia Technology and Animation)

     ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในระดับสากล มีความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และ การสร้างภาพเคลื่อนไหวอย่างเพียงพอ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาและองค์ความรู้เฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยการสร้างภาพเคลื่อนไหวและผลิตสื่อมัลติมีเดีย มีจิตสำนึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณ ของวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
  1. มีความรู้พื้นฐานที่กว้างด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  2. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเทคโนโลยี ประกอบด้วยด้านการสร้างภาพ เคลื่อนไหวและผลิตสื่อมัลติมีเดีย การออกแบบงานกราฟิก การพัฒนาและออกแบบเว็บ การสร้างซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารขนาดเล็ก และด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์เกม
  3. มีความชำนาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการออกแบบ และสร้างสรรค์สื่อดิจิตอลประเภทต่างๆ
  4. มีจิตสำนึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม
  5. สามารถนำความรู้หรือเทคนิคต่างๆ ประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ ในปัจจุบัน

แนวทางประกอบอาชีพ
       บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สามารถประกอบอาชีพได้หลายด้าน ได้แก่ นักออกแบบกราฟิกส์ (Graphic Designer) นักสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animator, Modeler, 2D/3D Artist) นักสร้างภาพเหนือจริง (Visual Effects) นักออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ (Web Designer/ Developer/ Programmer) นักเขียนโปรแกรม (Programmer) นักออกแบบเกม (Game Designer) ทำงานด้านทีวี โฆษณา หรือ ภาพยนตร์ (TV Commercial/Advertising/Film production) เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง หรือศึกษาต่อด้าน Computer Graphics and Game Technology Animation and Interactive Media Animation Design Special FX Animation Advertising Animation and Visual Effects Computer Arts New Media Digital Arts and Communications Motion Picture and Television เป็นต้น

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000.- บาท :
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000.- บาท :
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 260,000.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 32,500.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      128  หน่วยกิต  (หลักสูตร 4 ปี)

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    

30 หน่วยกิต  
     (1) กลุ่มภาษา                                    15 หน่วยกิต
     (2) กลุ่มสังคมศาสตร์                          6 หน่วยกิต
     (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์          3 หน่วยกิต
     (4) กลุ่มมนุษยศาสตร์                           6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ                           92 หน่วยกิต  
     (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                   33 หน่วยกิต
     (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                           41 หน่วยกิต 
     (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก                           18 หน่วยกิต
3) หมวดเลือกเสรี                             6 หน่วยกิต  
     

 

(อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว   พ.ศ. 2559)

   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
   
 
   

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :