ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Information Technology)
  ชื่อย่อ : B.Sc. (Information Technology)

     หลักสูตรยึดมั่นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่ “คิดเป็น ทำเป็น ” มีคุณธรรม มีความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการประยุกต์ใช้งานด้านโปรแกรม และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและองค์กรธุรกิจ มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
  1. มีความรู้พื้นฐานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการใช้งานในองค์กรได้
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสามารถเติบโตไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
  3. มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
  4. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่น

แนวทางประกอบอาชีพ
       บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประกอบอาชีพทางด้านนักพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรต่างๆ

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 180,000.- บาท :
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,500.- บาท :
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 234,000.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 29,250.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      126  หน่วยกิต  (หลักสูตร 4 ปี)

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     33  หน่วยกิต  
     (1) กลุ่มภาษา                                    15 หน่วยกิต
     (2) กลุ่มสังคมศาสตร์                          9  หน่วยกิต
     (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์          6 หน่วยกิต
     (4) กลุ่มมนุษยศาสตร์                           3 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ                           87  หน่วยกิต  
     (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                  23  หน่วยกิต
     (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                           58 หน่วยกิต 
     (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก                            6  หน่วยกิต
3) หมวดเลือกเสรี                             6 หน่วยกิต  

 

(อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2559)

   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
   
 

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :