ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Computer Science and Innovation

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Computer Science and Innovation)
  ชื่อย่อ : B.Sc. (Computer Science and Innovation)

     เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับสากลที่มีความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา มีความรอบรู้ครอบคลุมตั้งแต่ทฤษฎีและอัลกอริธึมพื้นฐานไปจนถึงนวัตกรรมวิทยาการที่ตองใชคอมพิวเตอร์เปนเครื่องมือหรืออุปกรณเสริม อีกทั้งยังเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและระดับสากล อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในส่วนรวมอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
  1. มีความรู้ความชำนาญบนพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับสากล และมีความรอบรู้ครอบคลุมตั้งแตทฤษฎีและอัลกอริธึมพื้นฐาน ไปจนถึงนวัตกรรมวิทยาการที่ตองใชคอมพิวเตอรเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณเสริม
  2. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร ์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing)
  3. มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
  4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ จัดการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
  5. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ มีความเสียสละ และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

แนวทางประกอบอาชีพ
       บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถประกอบอาชีพได้หลายด้าน ได้แก่ นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Developer) นักพัฒนาโปรแกรมและระบบสำหรับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing) โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 180,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,500.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129  หน่วยกิต  (หลักสูตร 4 ปี)
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30     หน่วยกิต    
     2.หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต         
          2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                17 หน่วยกิต
          2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 55 หน่วยกิต
          2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  12 หน่วยกิต
          2.4 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม  9 หน่วยกิต
     3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต    

 

(อ้างอิงจาก วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555)

   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
   
 

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :