ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Information and Communication Engineering

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ)
  ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Information and Communication Engineering)
  ชื่อย่อ : B.Eng. (Information and Communication Engineering)

     เพื่อผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศที่เป็นผู้รู้จริง และปฏิบัติงานได้ในระดับสากล โดยมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ในการออกแบบและวางแผน เกี่ยวกับการนำไปประยุกต์ใช้ การสร้าง การใช้งาน และการบำรุงรักษา โดยมีความรู้เน้นในด้าน ระบบการสื่อสาร เครือข่ายการสื่อสาร การบริหารจัดการข้อมูล และ ความปลอดภัยในข้อมูลและการสื่อสาร ทั้งในการสื่อสารแบบใช้สายและไร้สาย รวมถึงประกอบไปด้วย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในส่วนรวมอย่างยั่งยืน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
  1. มีองค์ความรู้และความสามารถทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ในระดับสากล และมีความชำนาญเฉพาะทาง ในการออกแบบและวางแผน เกี่ยวกับการนำไปประยุกต์ใช้ การสร้าง การใช้งาน และการบำรุงรักษา
  2. มีความรู้และความสามารถในด้าน ระบบการสื่อสาร เครือข่ายการสื่อสาร การบริหารจัดการข้อมูล และ ความปลอดภัยในข้อมูลและการสื่อสาร 
  3. มีความรู้และความสามารถทั้งระบบการสื่อสารแบบใช้สายและไร้สาย
  4. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
  5. มีความคิดริเริ่ม และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
  6. สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิศวกรรม เพื่อเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีได้
  7. มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  8. มีจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

แนวทางประกอบอาชีพ
       สามารถประกอบอาชีพได้ในหลายด้าน ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน เช่น วิศวกรผู้ออกแบบ วางแผน ดูแล และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ วิศวกรผู้พัฒนาระบบอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ตให้แก่องค์กรวิศวกร ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบเครือข่ายวิศวกรนักวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านการสื่อสาร เช่น การประมวลผลความเร็วสูง (High Performance Computing) หรือ การประมวลผลแบบขนาน (Parallel Processing) วิศวกรฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคนิค (Technical Support Engineering) สำหรับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์บนระบบเครือข่ายอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในหลายด้าน เช่น ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เป็นต้น

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 180,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,500.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130  หน่วยกิต  (หลักสูตร 4 ปี)
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30     หน่วยกิต    
     2.หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต         
          2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                33 หน่วยกิต
          2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 52 หน่วยกิต
          2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  9 หน่วยกิต
     3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต    

  (อ้างอิงจาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555)
   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
   
 

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :