ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
  ชื่อย่อ : B.Eng. (Computer Engineering)

     เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติงานได้ในระดับสากล โดยมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ในการออกแบบและวางแผน เกี่ยวกับการนำไปประยุกต์ใช้ สร้าง และการบำรุงรักษา โดยเน้นในด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากความรู้ความสามารถทางวิชาการแล้วบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษายังประกอบด้วย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและมีจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในส่วนรวมอย่างยั่งยืน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
  1. มีองค์ความรู้ และความสามารถทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในระดับสากล และมีความชำนาญเฉพาะทางในการออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับการนำไปประยุกต ประยุกต์ใช้การสร้าง และการบำรุงรักษาทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบคอมพิวเตอร์์ 
  2. มีความรู้และความสามารถในด้าน คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซ็อฟต์แวร์ การออกแบบระบบฝังตัว (Embedded System)รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบทางด้านคอมพิวเตอร์ในภาคอุตสาหกรรม 
  3. มีความรู้และความสามารถทั้งระบบฝังตัว (Embedded System) และ สภาวะล้อมรอบอัจฉริยะ (Ambient Intelligent)
  4. มีความคิดริเริ่ม และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
  5. สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิศวกรรมเพื่อเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี
  6. มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
  8. มีจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

แนวทางประกอบอาชีพ
       สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานเอกชน โดยบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถทำงานได้ทุกตำแหน่งงานที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น วิศวกรระบบ (System Engineer) วิศวกรเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Engineer) วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer) หรือ วิศวกรไอที (IT Engineer)

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถศึกษาต่อได้ในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่มีความใกล้เคียงกัน เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นต้น

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 180,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,500.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130  หน่วยกิต  (หลักสูตร 4 ปี)
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30     หน่วยกิต    
     2.หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต         
          2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                33 หน่วยกิต
          2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 52 หน่วยกิต
          2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  9 หน่วยกิต
     3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต    

  (อ้างอิงจาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555)
   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
   
 

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :