ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Health Program

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  ชื่อย่อ : ส.บ.
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Public Health
  ชื่อย่อ : B.P.H.

     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ซึ่งบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเน้นผู้เรียนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสำนึกและความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมไทยและสังคมโลก มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน มีความรู้และทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง การป้องกันและการควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย การอาชีวอนามัย และการอนามัยสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อสามารถจัดการสุขภาพแบบมืออาชีพและระดับสากลได้ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 1. ใช้กระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่การประเมินสถานการณ์สุขภาพชุมชน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาและเหตุปัจจัยปัญหาสุขภาพ
 2. วางแผนปฏิบัติการดําเนินการควบคุมกํากับและประเมินผลแผนงานโครงการอนามัยชุมชน
 3. มีทักษะในกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพ
 4. จัดระบบการรวบรวมข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวัง และรายงานความเคลื่อนไหวด้านสถานการณ์สุขภาพชุมชน และปัจจัยกําหนด
 5. เป็นที่ปรึกษา แนะนํา ฝึกอบรม ในกระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน การดําเนินงานการเฝ้าระวังร่วมกับสมาชิกทีมสหสาขาวิชาชีพ
 6. ใช้กระบวนการวิจัยและเลือกใช้ผลการวิจัยในการพัฒนางานอนามัยชุมชน
 7. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านสุขภาพ

แนวทางประกอบอาชีพ
       สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น ในส่วนกลางได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมควบคุมโรค สำนัก และกองต่างๆ ส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วนตำบล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสาธารณสุข ทั้งในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน นักวิจัยทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน นักวิชาการสาธารณสุขหรือนักวิจัยในหน่วยงานด้านสาธารณสุขในระดับองค์การระหว่างประเทศ และ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อทางด้านกายภาพบำบัด ระดับประกาศนียบัตร ศึกษาต่อปริญญาโท และเอา ทางด้านกายภายบำบัดและสาขาที่เกี่ยวข้อง เทียบโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในบางสาขา

ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 180,000.- บาท :
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,500.- บาท :
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 234,000.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 29,250.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      143  หน่วยกิต  (หลักสูตร 4 ปี)

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                30  หน่วยกิต  
     1) กลุ่มภาษา                              15  หน่วยกิต
     2) กลุ่มสังคมศาสตร์                        9  หน่วยกิต
     3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์        3  หน่วยกิต
     4) กลุ่มมนุษยศาสตร์                        3  หน่วยกิต
2.   หมวดวิชาเฉพาะ                            107  หน่วยกิต  
     1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                     30  หน่วยกิต
     2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข                     36  หน่วยกิต
     3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา                    41  หน่วยกิต
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                  6  หน่วยกิต  

 

(อ้างอิงจาก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   พ.ศ. 2558)

   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
 
   

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :