ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Environmental Health

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
  ชื่อย่อ : วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Environmental Health)
  ชื่อย่อ : B.Sc. (Environmental Health)

     บัณฑิตมีพื้นฐานองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถแก้ไขปัญหา หรือจัดหาแนวทางการจัดการปัญหา สิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ มีแนวคิดสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ ชุมชนและท้องถิ่น

แนวทางประกอบอาชีพ
       สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ดังนี้
  1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  2. ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม
  3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  4. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานต่างประเทศ เช่น World Health Organization (WHO), United Nation (UN), Centers for Disease control and Prevention (CDC), United States Environmental Protection Agency (EPA) เป็นต้น

วัตถุประสงค์ทั่วไปของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
      มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้อย่างมีระบบตามกระบวนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กฎหมายสิ่งแวดล้อม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยสามารถระบุแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้ ในมิติที่มีความสร้างสรรค์ ที่จะช่วยพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มีความเป็นสากล เพื่อชุมชนและท้องถิ่น

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อทางด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143  หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
                      1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30     หน่วยกิต
                      2. หมวดวิชาเฉพาะ   107    หน่วยกิต     
                                     1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   55 หน่วยกิต
                                     2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ   43 หน่วยกิต
                                     3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
                      3.หมวดวิชาเลือกเสรี     6      หน่วยกิต    

 

(อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556)

   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
   
 
   

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :