ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Dental Surgery Program

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  ชื่อย่อ : ท.บ.
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Doctor of Dental Surgery
  ชื่อย่อ : D.D.S

     หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ เพื่อสนองความต้องการของประเทศ ทั้งด้านจำนวนและการดูแลรักษา ส่งเสริม ป้องกัน โรคในช่องปาก ฟัน และอวัยวะที่เกี่ยวข้องของประชาชนในวิถีงานได้ผลคนเป็นสุข การสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพองค์รวมและการมีจิตสาธารณะ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และวิชาชีพ ในระดับาตรฐานสากล มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ใฝ่รู้ มีจิตสาธารณะ มีมนุษยสัมพันธ์ ดำรงตนอยู่ได้กับสังคม ชุมชน โดยถือประโยชน์ส่วนรวม เป็นสำคัญ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
  1. เป็นบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื้นฐานทางคลินิก และทางวิจัยทันตกรรม สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
  2. เป็นบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพ โดยผ่านเกณฑ์ประเมินการประกอบโรคศิลปะสาขาทันตกรรม มีความเชี่ยวชาญในการรักษา การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การติดตามและประเมินผลการรักษา ตลอดจนการเสริมสร้างการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  3. เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม
  4. มีทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

แนวทางประกอบอาชีพ
  1. ทันตแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และสถาบัน/สำนัก/หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  2. อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
  3. นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาทันตแพทยศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. ประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แนวทางการศึกษาต่อ
        นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและมีผลการเรียนดี จะมีโอกาสเข้าศึกษาต่อเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอก ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียม (ไม่รับนักศึกษาต่างชาติ)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 600,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 50,000 .- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  234 หน่วยกิต (หลักสูตร 6 ปี)
                             1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเฉพาะ 198 หน่วยกิต
                                     - กลุ่มวิชาชีพบังคับ  197 หน่วยกิต
                                     - กลุ่มวิชาชีพเลือก 1 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิชาชีพเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

(อ้างอิงจาก หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2557)

   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
   
 
   

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :