ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Cosmetic Science

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
  ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Cosmetic Science)
  ชื่อย่อ : B.Sc. (Cosmetic Science)

     หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการประกอบอาชีพเครื่องสำอาง มีทักษะทางปัญญาและความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอางรูปแบบต่างๆ การผลิตเครื่องสำอาง การควบคุมคุณภาพเครื่องสำอาง มีความรู้ ด้านการตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องสำอางได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเครื่องสำอางที่มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
  1. มีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ตลอดจนสามารถเตรียมและพัฒนาตำรับเครื่องสำอางที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
  2. มีความสามารถในการแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องสำอางได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
  3. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ และมีจิตสาธารณะ

แนวทางประกอบอาชีพ
       สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในสถาบันของรัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอาง เช่น การขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หรือวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เช่น ผู้ให้คำปรึกษาด้านเครื่องสำอาง หรืออาจารย์ เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถเข้าศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ในสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เคมีเครื่องสำอาง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 224,000.- บาท :
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,000.- บาท :
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 291,200.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 36,400.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      132  หน่วยกิต  (หลักสูตร 4 ปี)

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     30  หน่วยกิต  
2) หมวดวิชาเฉพาะ                           96  หน่วยกิต  
     (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                   31  หน่วยกิต
     (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                           53  หน่วยกิต 
     (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก                           12  หน่วยกิต
3) หมวดเลือกเสรี                             6 หน่วยกิต  

 

(อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง   พ.ศ. 2559)

   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
   
 

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :