ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Applied Chemistry

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
  ชื่อย่อ : วท.บ. (เคมีประยุกต์)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Applied Chemistry)
  ชื่อย่อ : B.Sc. (Applied Chemistry)

     หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสาขาเคมีประยุกต์ให้มีความรู้และทักษะทางเคมีเป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้ทางด้านเคมีและสามารถนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ได้จริงเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
 2. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความรู้เบื้องต้นในกระบวนการทำงานวิจัย
 3. มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางประกอบอาชีพ
       บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน ได้แก่
 1. ครูวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ในระดับมัธยมศึกษา
 2. พนักงานวิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์ ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
 3. ผู้วิเคราะห์ทดสอบทางเคมีและควบคุมการผลิตผลิตภัณท์ให้ได้มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
 4. เจ้าหน้าที่เทคนิคหรือผู้เชี่ยวชาญในบริษัทที่จำหน่ายผลิตภัณท์ทางวิทยาศาสตร์และเคมี
 5. ผู้ช่วยวิจัยด้านเคมี
 6. นักวิชาการด้านเคมี

  นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพอิสระด้านการวิเคราะห์ทดสอบและค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณท์ทางวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมีของหน่วยงานอีกด้วย

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การจัดการศึกษา
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มีการจัดการศึกษา 2 แบบ คือ
     1. การจัดการศึกษาปกติ
     2. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Honors Program)
           2.1 เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการศึกษา สามารถเรียนรายวิชาในระดับปริญญาโทตามที่กำหนดในแผนการศึกษา แล้วสามารถนำรายวิชาและหน่วยกิตให้มาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาโทได้
           2.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่สามารถเลือกการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าได้ คือ นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการเรียนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต มีความสามารถและสนใจในการทำวิจัย และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
           2.3 การเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ชื่อที่ระบุใน ใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) เป็น
           : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์) (แบบก้าวหน้า)
           : Bachelor of Science (Applied Chemistry) (Honors Program)

ค่าธรรมเนียมสำหรับปริญญาตรีแบบปกติ
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 180,000.- บาท :
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,500.- บาท :
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 234,000.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 29,250.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)

ค่าธรรมเนียมสำหรับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 275,000.- บาท :
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,500.- บาท จำนวน 6 ภาคการศึกษาแรก และ 35,500 บาท จำนวน 4 ภาคการศึกษา:
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 357,500.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 29,250.- บาท จำนวน 6 ภาคการศึกษาแรก และ 45,000 บาท จำนวน 4 ภาคการศึกษา : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  (หลักสูตร 4 ปี)

   
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี แบบปกติ              136 หน่วยกิต  
2. หลักสูตรระดับปริญญาตรี แบบก้าวหน้า 145 หน่วยกิต  
     
  การจัดการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบบก้าวหน้า
1. จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต 145 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร    
    2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต
        (1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต
        (2) กลุ่มสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต
        (3) กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต
        (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต
    2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต 109 หน่วยกิต
        (1) กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต  24 หน่วยกิต
        (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 76 หน่วยกิต  85 หน่วยกิต
             (2.1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ 52 หน่วยกิต 61 หน่วยกิต
             (2.2) วิชาเฉพาะด้านเลือก 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต
    2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต

 

(อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2558)
 

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :