ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Beauty Technology

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)
  ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีความงาม)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Beauty Technology)
  ชื่อย่อ : B.Sc. (Beauty Technology)

     มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีความงาม มีความสามารถในการจัดการ การบริการด้านเทคโนโลยีความงาม มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการประกอบอาชีพ มีความรู้ด้านการตลาด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีความงามได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
  1. มีความรู้ ความสามารถด้านความงามและสุขภาพ และสามารถวิเคราะห์และวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของความงามและสุขภาพ
  2. สามารถประยุกต์ในการเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถด้านการจัดการธุรกิจ และการจัดการทางด้านเทคโนโลยีความงาม
  3. มีความรู้ ความคิดริเริ่ม และความสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ของศาสตร์ความงามและสุขภาพ
  4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

แนวทางประกอบอาชีพ
       สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักวิชาการด้านเทคโนโลยีความงามที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องสำอางหรือการบริการด้านความงาม ประกอบอาชีพในสถานประกอบการด้านความงามและสปา บริษัทเครื่องสำอาง ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอาง นักการตลาดด้านเครื่องสำอาง ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถเข้าศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ในสาขาต่อไปนี้ Master Degree of Cosmetic Science Beauty Management Careers Hair and Cosmetology Skin Care, Esthetics and Facial Expertise Cosmetic Dermatology of the Skin Scalp ant Hair Histology and Trichology Chemistry for Cosmetologists Electricity and the Cosmetologist เป็นต้น

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 224,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  130   หน่วยกิต (หลักสูตร  4  ปี)                
                      1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30     หน่วยกิต
                      2.หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต     
                             1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ              21 หน่วยกิต
                             2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ       61 หน่วยกิต
                             3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
                      3.หมวดเลือกเสรี  6 หน่วยกิต    

 

(อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม   พ.ศ. 2555)

   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
   
 
   

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :