ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Thai Language and Culture

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)
  ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Thai Language and Culture)
  ชื่อย่อ : B.A. (Thai Language and Culture)

     ภาษาและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการอยู่ร่วมกันของบุคคลในสังคม ภาษาจึงเป็นสื่อ ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย จะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและการดำเนินชีวิตของคนไทย ควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาไทยในบริบทต่างๆ จึงจะสามารถเข้าใจความเป็นไทยและใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
  1. มีความรู้ความสามารถการใช้ภาษาไทย ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
  2. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยทั้งในด้านการจัดการธุรกิจและด้านเทคโนโลยี
  3. มีความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยอันเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้างยิ่งขึ้น 
  4. มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพและการดำรงตนในสังคม

แนวทางประกอบอาชีพ
     หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทำงานได้ในหลายอาชีพ เช่น อาจารย์ นักวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย นักเขียน นักแปล ล่าม นักวิชาการด้านวิเทศน์สัมพันธ์ มัคคุเทศก์ และสามารถทำงานในหน่วยงานของรัฐบาลหรือบริษัทที่มีการติดต่อกันระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ งานเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ
     สามารถศึกษาต่อทางด้านที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ เป็นต้น

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
  • ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141  หน่วยกิต  (หลักสูตร 4 ปี)
          1. หมวดวิชาปรับพื้นฐานความรู้ภาษาไทย 18 หน่วยกิต    
          2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต    
            (1) กลุ่มวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 21 หน่วยกิต
               - กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
               - กลุ่มสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
               - กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
            (2) กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 หน่วยกิต    
            ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปจากกลุ่มต่อไปนี้    
               - กลุ่มสังคมศาสตร์      
               - กลุ่มมนุษยศาสตร์      
               - กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    
          3. หมวดวิชาเฉพาะ     87  หน่วยกิต      
            - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต
            - กลุ่มวิชาชีพบังคับ 54 หน่วยกิต
            - กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
          4.หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต    

(อ้างอิงจาก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย พ.ศ. 2556)
รายละเอียด คลิกที่นี่
 

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :