ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาจีนวิทยา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in Teaching Chinese Language

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)
  ชื่อย่อ : ศษ.บ. (การสอนภาษาจีน)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Teaching Chinese Language)
  ชื่อย่อ : B.Ed. (Teaching Chinese Language)

     ภาษาจีนเป็นภาษาสำคัญในเวทีโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม การสอนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความรู้ ความสามารถในภาษานี้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังต้องอาศัยทักษะการสอนภาษาจีน ความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ ตลอดจนความรู้ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับประเทศจีน การพัฒนาศักยภาพในการทำงานและการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  1. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในด้านการสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และบุคคลทั่วไป
  2. มีความใฝ่รู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  3. มีความเป็นครูและเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู
  4. มีปฏิภาณไหวพริบ ความคิด วิจารณญาณ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาและดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีได้
  5. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

แนวทางประกอบอาชีพ
       อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาจีน เช่น ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยด้านภาษาจีน หรืออาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาจีน

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อทางด้านที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาจีน เป็นต้น

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 20,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141  หน่วยกิต (หลักสูตร 5 ปี)
                     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30     หน่วยกิต    
                             กลุ่มวิชาบังคับในหมวดศึกษาทั่วไป  21 หน่วยกิต
                             - กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
                             - กลุ่มสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
                             - กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
                             กลุ่มวิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 9 หน่วยกิต    
                                  ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากหมวดศึกษาทั่วไป ในกลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์์
                     2. หมวดวิชาเฉพาะ    129      หน่วยกิต     54 หน่วยกิต
                            1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพครู  75 หน่วยกิต
                            2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ    
                            3.หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต

(อ้างอิงจาก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน พ.ศ. 2556)
 
รายละเอียด คลิกที่นี่
 

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :