ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in International Development

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาระหว่างประเทศ)
  ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การพัฒนาระหว่างประเทศ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (International Development)
  ชื่อย่อ : B.A. (International Development)

     ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติด้านการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ตลอดจนระดับนานาชาติ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
  1. มีความรอบรู้ ความสามารถในสาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องกาของประเทศ และนานาชาติ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภาคลุ่ม น้ำโขงตอนบน
  2. มีความสามารถในการแสวงหาและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระหว่างประเทศได้เท่าทัน สภาวการณ์
  3. มีความสามารถในการคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

แนวทางประกอบอาชีพ
       บุคลากรในองค์กรของรัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อสารมวลชน และอื่นๆ

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  123  หน่วยกิต  (หลักสูตร 4 ปี)
                      1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30     หน่วยกิต
                                      1) กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
                                      2) กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์  3 หน่วยกิต
                                      3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
                                      4) กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
                      2. หมวดวิชาเฉพาะ  87  หน่วยกิต     
                                     1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
                                     2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 33 หน่วยกิต
                                     3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 24 หน่วยกิต
                      3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต    

 

(อ้างอิงจาก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555)

   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
   
 
   

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :