ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาตรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in English

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
  ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (English)
  ชื่อย่อ : B.A. (English)

       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้งในเชิงทักษะการใช้ภาษา ความเข้าใจด้านสังคมวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ รวมถึงทักษะในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้ มีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมในวิชาชีพเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นสากลโดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระดับสูง
 2. มีความรู้ในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการทั่วไป
 3. มีความตระหนักและเคารพในวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาและประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร รวมถึงประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 4. มีทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะในการประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ ทักษะการแก้ปัญหา สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานแห่ง ความพอเพียง

แนวทางประกอบอาชีพ
       หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทักษะวิชาเพื่อประกอบอาชีพได้หลายแขนง เช่น บุคลากรด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ บุคลากรสายงานบริการและท่องเที่ยว บุคลากรด้านงานต่างประเทศ บุคลากรด้านงานสื่อสารมวลชน นักแปลและ/หรือล่าม กองบรรณาธิการ ผู้ประกอบการ เลขานุการ เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรต่างๆ มากมาย ทั้งที่เป็นหลักสูตรภาษาโดยตรง เช่น ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การโรงแรมและการท่องเที่ยว โลจิสติกส์ การเงินการธนาคาร เป็นต้น

ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 160,000.- บาท :
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 20,000.- บาท :
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 208,000.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 26,000.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
ประกอบด้วย 3 วิชาเอก
 1. ภาษาอังกฤษ (English)
 2. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)
 3. ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ (English as an International Language)
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย    

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30  หน่วยกิต  
    ก) รายวิชาบังคับหมวดศึกษาทั่วไป 24  หน่วยกิต  
        (1) กลุ่มภาษา 15  หน่วยกิต  
        (2) กลุ่มสังคมศาสตร์ 3  หน่วยกิต  
        (3) กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3  หน่วยกิต  
        (4) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3  หน่วยกิต  
    ข) รายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป                                    6 หน่วยกิต  
     ให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเลือกของหมวดศึกษาทั่วไปที่หลักสูตรกำหนด  จำนวน 6 หน่วยกิต             
2. หมวดวิชาเฉพาะ 102  หน่วยกิต  
        (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 51 หน่วยกิต  
        (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 33 หน่วยกิต  
        (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต  
     

(อ้างอิงจาก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2559)
รายละเอียด คลิกที่นี่
 

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :