ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาจีนวิทยา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจีนศึกษา
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Chinese Studies

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา)
  ชื่อย่อ : ศศ.บ. (จีนศึกษา)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Chinese Studies)
  ชื่อย่อ : B.A. (Chinese Studies)

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับจีน ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น นอกเหนือไปจากความสามารถและทักษะทางภาษาจีน นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องมาตรฐานทางวิชาการและความรับผิดชอบต่อสังคมของบัณฑิตในหลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
  1. มีความรอบรู้ในเรื่องจีน และมีความเข้าใจในแนวคิดวิถีจีนเป็นอย่างดี นอกเหนือไปจากความสามารถ และทักษะทางภาษาจีน
  2. สามารถศึกษาค้นคว้าเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับจีน เช่น ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น
  3. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

แนวทางประกอบอาชีพ
       สามารถทำงานในตำแหน่งบุคลากรการต่างประเทศทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ครูอาจารย์วิชาภาษาจีนและวิชาเกี่ยวกับประเทศจีนเบื้องต้น นักวิจัยด้านจีนศึกษา ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ล่าม นักแปล นักเขียน ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศจีน เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อได้ทั้งทางด้านที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จีนศึกษา สังคมวิทยา เป็นต้น

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 264,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 33,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144  หน่วยกิต  (หลักสูตร  4  ปี)
                      1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30     หน่วยกิต
                                1) กลุ่มวิชาบังคับของหมวดศึกษาทั่วไป   21    หน่วยกิต
                                      1.1 กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
                                      1.2 กลุ่มสังคมศาสตร์   6 หน่วยกิต
                                      1.3กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  3      หน่วยกิต
                                2) กลุ่มวิชาเลือกของหมวดศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต    

                                ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากหมวดศึกษาทั่วไป ในกลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

                      2. หมวดวิชาเฉพาะ  108  หน่วยกิต     
                                     - กลุ่มวิชาวิชาชีพบังคับ 90 หน่วยกิต
                                     - กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
                      3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต    

 

(อ้างอิงจาก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา พ.ศ. 2558)

   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
   
 
   

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :