ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาจีนวิทยา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Chinese Language and Culture

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
  ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Chinese Language and Culture)
  ชื่อย่อ : B.A. (Chinese Language and Culture)

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในระดับสากล ให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาจีนทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนและ มีจิตสำนึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
  1. มีความรู้ ความสามารถทางภาษาจีนเป็นอย่างดี
  2. มีความใฝ่รู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
  3. มีความคิด วิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบ ในการแก้ปัญหาและดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดี ของชาติได้
  4. มีจิตสำนึกเชิงจริยธรรมและคุณธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม และ ดำรงตนในสังคมได้

แนวทางประกอบอาชีพ
       สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ในกระทรวง หน่วยงานราชการ หรือเอกชน งานด้านบริการ นักแปล ล่าม ครูสอนภาษาจีน นักธุรกิจ มัคคุเทศก์ นักประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาจีน และภาษาศาสตร์

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000.- บาท :
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท :
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 312,000.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 39,000.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      135  หน่วยกิต  (หลักสูตร 4 ปี)
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                30  หน่วยกิต  
     ก) รายวิชาบังคับหมวดศึกษาทั่วไป                                    21  หน่วยกิต
          (1) กลุ่มภาษา                                                15  หน่วยกิต
          (2) กลุ่มสังคมศาสตร์                                         3  หน่วยกิต
          (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                         3  หน่วยกิต
     ข) รายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป                                      9 หน่วยกิต
     โดยนักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปจากกลุ่มดังต่อไปนี้    
          1) กลุ่มมนุษย์ศาสตร์     
          2) กลุ่มสังคมศาสตร์     
          3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์     
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                            99  หน่วยกิต  
     (1) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                             87  หน่วยกิต
     (2) กลุ่มวิชาชีพเลือก                                              12  หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                              6  หน่วยกิต  

 

(อ้างอิงจาก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน  พ.ศ. 2558)

   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
 
   

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :