ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ปริญญาตรี สำนักวิชาจีนวิทยา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Business Chinese

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)
  ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Business Chinese)
  ชื่อย่อ : B.A. (Business Chinese)

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านภาษาจีน เป็นหลักตลอดจนมีความรู้ด้านบริหารธุรกิจและด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ ในการประกอบอาชีพหรือประกอบการอิสระอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
  1. มีความรู้ภาษาจีน ควบคู่กับการบริหารธุรกิจและภาษาอังกฤษ
  2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
  3. สามารถเป็นผู้ประกอบการอิสระ
  4. สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหารวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม

แนวทางประกอบอาชีพ
       สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ นักธุรกิจ นักแปล ล่าม ครูสอนภาษาจีน มัคคุเทศก์ พนักงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน งานด้านบริการ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ
        สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และภาษาศาสตร์

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 280,000.- บาท :
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท :
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 364,000.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 45,500.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      144  หน่วยกิต  (หลักสูตร 4 ปี)
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                30 หน่วยกิต  
     ก) รายวิชาบังคับหมวดศึกษาทั่วไป                                    21 หน่วยกิต
          (1) กลุ่มภาษา                                                15 หน่วยกิต
          (2) กลุ่มสังคมศาสตร์                                         3 หน่วยกิต
          (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                         3 หน่วยกิต
     ข) รายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป                                      9 หน่วยกิต
     โดยนักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปจากกลุ่มดังต่อไปนี้    
          1) กลุ่มมนุษย์ศาสตร์     
          2) กลุ่มสังคมศาสตร์     
          3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์     
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                            108 หน่วยกิต  
     (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                        15 หน่วยกิต
     (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                             81 หน่วยกิต
     (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก                                              12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                              6 หน่วยกิต  

 

(อ้างอิงจาก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ พ.ศ. 2558)

   
  รายละเอียด คลิกที่นี่
   
 
   

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :